VOORWAARDEN en ONTRUIMINGSPLAN

Sociaal Cultureel Centrum

De Pekhoeve


 


Ten dienste van plaatselijke verenigingen en groeperingen


WIJ ZIJN OPEN

de Pekhoeve: 076 - 560 24 40


Beheerder: 06 - 36 33 54 44


contact bij voorkeur per mail

e-mail: info@pekhoeve.nlVoorwaarden voor gebruik van ruimte(n) in Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve


1. Algemeen

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve  wordt beheert Stichting SCC de Pekhoeve (Hierna de Pekhoeve). Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers. Zie hiervoor de tab Bestuur in het menu.


De dagelijkse leiding is in handen van onze beheerster Mevrouw Anja de Koning (06 36 33 54 44) 


De Pekhoeve heeft ten doel om de (Ulvenhoutse) verenigingen en stichtingen ruimte te bieden om hun activiteiten te laten plaatsvinden. Dus niet om verjaardagsfeesten, bruiloftsfeesten of bedrijfsfeesten te houden. Deze activiteiten hebben niets te maken met de doelstelling en worden aangeduid als ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. Commerciële activiteiten zoals het geven van cursussen en houden van vergaderingen en presentaties zijn mogelijk. Dit in overleg met de beheerster


De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de Huurder en diens leden en voor de genoemde activiteit, tenzij voorafgaand anders wordt overeen gekomen.

Het is Huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pekhoeve de accommodatie en/of aanwezige opstanden aan derden ter beschikking te stellen of mede in gebruik te geven.


Gebruik de ruimte in Sociaal Cultureel Centrum alsof het uw eigendom is.


2. Sleutels.

Vaste gebruikers van De Pekhoeve beschikken over de benodigde sleutels/TAG voor openen/sluiten en barmogelijkheden. Incidentele gebruikers maken omtrent het sleutel en/of Tag gebruik een afspraak met de beheerster over openen/sluiten van De Pekhoeve én barmogelijkheden.


3. Consumpties.

Huurders kunnen zelf koffie en thee zetten en fris drank verkopen. Zij dienen dan gebruik te maken van de centrale voorraad van de Pekhoeve. Het verbruik wordt genoteerd op het gebruikersformulier.

Het verbruik moet uiteraard betaald worden. Hiertoe ontvangt de Huurder een nota van de Pekhoeve.

Het is niet toegestaan eigen consumptieartikelen mee te brengen. Bij overtreding wordt 1 keer extra zaalhuur in rekening gebracht.

Op het “gebruikersformulier” staat de gang van zaken rond de afrekening vermeld.

Voorts dienen de gebruikte kannen, koffiekopjes, theebekers en vuile glazen na afloop van het gebruik van de ruimte afgewassen en opgeruimd te worden.

Alcoholische dranken kunnen op dezelfde manier worden verstrekt. Verder gelden hiervoor de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 4.


4. Horeca.

De Pekhoeve heeft een para commerciële horecavergunning. De vergunning omvat het gebouw en terras van de Pekhoeve. Para commerciële instellingen mogen alleen activiteiten organiseren die te maken hebben met de doelstelling van de stichting of vereniging en bedoeld zijn voor de leden van de vereniging. De Pekhoeve heeft ten doel om (Ulvenhoutse) verenigingen en stichtingen ruimte te bieden om hun activiteiten te laten plaatsvinden. Dus  niet om verjaardagsfeesten, bruiloftsfeesten of bedrijfsfeesten te houden. Deze activiteiten hebben niets te maken met de doelstelling en worden aangeduid als ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’.


De horecawetgeving is o.a. na te lezen op http://wetten.overheid.nl/

.


Voor meer informatie neemt u contact op met SCC de Pekhoeve voor het maken van afspraken voor het voeren van horeca. De Pekhoeve biedt de organiserende vereniging de mogelijkheid de horeca-activiteiten te laten verzorgen door één of meerdere Ulvenhoutse horeca-ondernemers of dit onder strikte voorwaarden zelf te doen. Aan het zelfstandig  gebruik van de horecavergunning zijn extra kosten verbonden (inkoop drank buiten de Pekhoeve om).


Tijdens besloten bijeenkomsten kan de huurder de verstrekking van dranken in eigen beheer te regelen. Hierbij geldt een verplichte afname van de dranken bij De Pekhoeve zoals beschreven in 3. Consumpties.


Voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken (tot 15%) gelden een aantal voorwaarden:

 1. Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient de huurder te beschikken over  een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de horecavergunning of een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcohol (www.nocnsf.nl/iva ) schenken, heeft gehad. Indien de huurder gebruik maakt van een andere leidinggevende dan is vermeld op de horecavergunning dient deze leidinggevende zich met legitimatiebewijs en diploma verantwoord alcohol zich minimaal 9 (negen) weken voor het evenement te melden bij het bestuur van de SCC De Pekhoeve. De kosten voor het aanmelden zijn ongeveer € 260, zijnde de legeskosten van de gemeente Breda. Zie voor overige voorwaarden artikel 8 Drank en horecavergunning.
 2. De barvrijwilligers dienen geregistreerd te zijn bij de Pekhoeve. Een afschrift van de barvrijwilligers is in de Pekhoeve aanwezig en ligt in de keuken.
 3. Op de momenten dat in de Pekhoeve alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een  leidinggevende aanwezig  die vermeld staat op het aanhangsel bij de horecavergunning ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.
 4. Het is verboden personen jonger dan 18 jaar dienst te laten doen gedurende de tijd dat er alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
 5. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan iemand die 18 jaar of ouder is en waarbij de alcoholische drank bestemd is voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
 6. Het is niet toegestaan om personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van drugs toe te laten in de Pekhoeve of op het terras.
 7. De huurder is alleen gerechtigd tot het uitoefenen van baractiviteiten tijdens de uren dat de huurder de ruimte in de Pekhoeve heeft gehuurd.Het bestuur van de Pekhoeve en haar beheerder zijn gerechtigd toezicht te houden op de nakoming van de afspraken. Aanwijzingen van hen dienen direct op gevolgd te worden, eventueel op straffe van sluiting.


Eventuele boetes en veroordelingen verkregen door het niet nakomen van de voorschriften en wettelijke regelingen worden door het bestuur doorbelast aan de huurder. Tevens kan het bestuur besluiten om de huurder sancties op te leggen zoals bijvoorbeeld het onthouden van de mogelijkheid tot het verkopen van alcoholhoudende dranken.


Bij drukbezochte evenementen zoals carnaval is het gebruik van plastic glazen verplicht. Ter beperking van de hoeveelheid afval geeft de stichting de voorkeur aan recyclebare glazen. Het gebruik van wegwerpglazen wordt ontraden. Indien de huurder toch wegwerpglazen wil gebruiken dient de huurder te voldoen aan aanvullende voorwaarden zoals voldoende inzamelplaatsen van de wegwerpglazen, tijdige afvoer van de ingezamelde glazen, voortdurend opruimen van op de grond geworpen glazen, en op een verantwoorde wijze, op kosten van de huurder afvoeren van het afval.


5. Zaalinrichting.

De huurder dient de zaalopstelling achter te laten zoals op de plattegrond is aangegeven. Elke ruimte is voorzien van een plattegrond. De plattegrond voor de grote zaal hangt aan de muur links van de barruimte.

De door de huurder aangebrachte tijdelijke voorzieningen zoals versiering, gordijnen etc. dienen brandvertragend te zijn.

Het is verboden om in het gehele gebouw te boren, te schroeven iets te bevestigen of te beplakken.


6. Verlichting.

De verlichting is per ruimte te schakelen. De schakelaars voor de grote zaal bevinden zich op een centraal paneel bij de bar.

Indien er lampen en/of zekeringen defect zijn gelieve u dit bij de beheerder, Mevr. De Koning, te melden (of een briefje achter te laten)


7. Schoonmaken.

Van de gebruikers wordt verwacht dat de ruimte schoon wordt achtergelaten en dat afval in daarvoor aanwezige afvalbakken worden gedeponeerd. Indien de ruimte voor meerdere dagen wordt gehuurd dient de huurder dagelijks de ruimte schoon te houden.

Extra aandacht wordt gevraagd voor het schoonhouden  en bevoorraden van de toiletten die ook bij veelvuldig bezoek gedurende de huur extra schoongemaakt dienen te worden.


Mocht men schoonmaakmaterialen (vegers, dweil, toiletpapier, vuilniszakken enz.) nodig hebben dan is dat te vinden in de kast naast de lift. Ook bar, aanrecht, keuken en tafels dienen schoon achter te worden gelaten.


Bij het niet schoon achterlaten van de gebruikte ruimte behoudt de Stichting zich het recht voor extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze bedragen minimaal € 50 met daarnaast de werkelijk gemaakte kosten voor het opruimen, waarbij het uurloon gesteld wordt op € 35 . Deze kosten kunnen ook in rekening gebracht worden indien bij een meerdaagse verhuur de ruimten en wc’s niet dagelijks schoongemaakt worden.


Men dient zelf zorg te dragen voor afvoer van grote hoeveelheden afval. Indien veel afval wordt achtergelaten dient hierover contact opgenomen worden met de beheerder. Extra kosten voor afvalverwijdering worden doorberekend.


8. Verwarming/ventilatie.

De verwarming en ventilatie staan automatisch ingesteld. In de grote zaal is een ventilatiesysteem aanwezig. Het bedieningspaneel hangt aan de staande balk bij de keuken.  Voor problemen met de verwarming of ventilatie kan men contact opnemen met de beheerster. Boven het toneel bevindt zich een dakraam wat elektrisch bediend moet worden. Dit in overleg met de beheerder.


 9. Geluidsapparatuur.

Voor  het houden van toespraken is geluidinstallatie aanwezig. De Pekhoeve betaald geen Buma Senra rechten. De huurder die openbare muziek ten gehore wil brengen moet zelf zorgen voor eventuele afdrachten.


10. Aansprakelijkheid.

 1. De Pekhoeve is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken die eigendom zijn van de Gebruikers van de accommodatie.   
 2. De Pekhoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door de Huurder en hun leden wordt opgelopen.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die de huurder  en zijn leden en/of bezoekers tijdens het gebruik aan de accommodatie veroorzaken. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van Huurder. De huurder dient  veroorzaakte schade direct te melden aan de beheerder.
 4. De Pekhoeve is niet verantwoordelijk voor materiaal en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, vernieling of ondeugdelijkheid van dit materiaal. Dit materiaal dient vanwege en voor rekening van de Huurder te worden onderhouden, hersteld, vervangen en verzekerd.
 5. Met voorafgaande toestemming is het mogelijk een kast te plaatsen/gebruiken die dan ook de verantwoordelijkheid van de Huurder blijft voor de opslag van materiaal.
 6. Door de Pekhoeve ontvangen boetes en andersoortige veroordelingen die door nalatigheid van de huurder zijn ontstaan worden bij de huurder in rekening gebracht.


11. Zorgcentrum De Donk.

Indien in Zorgcentrum De Donk een calamiteit plaats vindt, zal indien nodig  (voorbijgaan aan contracten met huurders) de Pekhoeve voor eventuele opvang van bewoners van Zorgcentrum De Donk worden opgeëist.


12. Calamiteiten

Tijdens de huur van (een deel van) de Pekhoeve moet men zich houden aan de afspraken volgens het ontruimingsplan.  Informatie en benodigdheden zijn te vinden in de keuken. Voor regelmatige gebruikers is zelfs een specifiek onderdeel vereist. Zie verder de pagina ontruimingsplan op de website


 Huurder ontvangt bij aangaan van de overeenkomst een ontruiming/ calamiteiten-plan en is verplicht kennis te nemen van de daarin opgenomen regels en zich daaraan te houden. 


Bij evenementen van enig formaat dient de huurder een eigen BHV organisatie op te zetten. Hiervoor is het bestaande calamiteitenplan de leidraad. De huurder dient de gele pagina’s in te vullen met de eigen gegevens.


13. Overstijgend belang.

Indien er sprake is van vereniging overstijgend belang kan een gehuurde ruimte van een vaste gebruiker door het bestuur van de SCC De Pekhoeve worden opgeëist. Vooraf zal hier tijdig mededeling over worden gedaan. Het gaat hierbij om zeer incidentele gevallen.


14. Rookverbod.

In de Pekhoeve geldt een algeheel rookverbod. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van het rookverbod. Elke boete die het gevolg is van het overtreden van het rookverbod zal De Pekhoeve bij de huurder in rekening brengen.


15. Overige bepalingen

Huurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat daarbij geen hinder of overlast ontstaat voor De Pekhoeve of nabije omgeving en is verantwoordelijk voor de ordehandhaving en sluitingstijden.  In verband met voormelde ordehandhaving behoudt verhuurder/beheerder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd t e ontzeggen.


Huurder dient stipt en terstond alle bevelen en aanwijzingen op te volgen van bevoegde overheidsfunctionarissen, de bestuursleden van De Pekhoeve en/of de beheerder.


Huurders dienen geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 


16. Electra

In de huurprijs is 75KWh per dag inbegrepen. Het meerdere verbruik  zal aan de huurder in rekening worden gebracht.


17. Openingstijden

De Pekhoeve heeft een vergunning om open te zijn tussen 7.00 uur en 2.00.


18. Tot slot.

Als er vergaderruimten in gebruik zijn kan het voorkomen dat er mensen wel eens door de grote zaal moeten.  Ook kan sprake zijn van  mogelijk  geluidsoverlast van medegebruikers. We vragen hiervoor begrip.


Indien er zaken zijn die de aandacht vragen van het bestuur of de beheerder neem dan contact op (bij voorkeur per e-mail: info@pekhoeve.nl) met de beheerder Mevr. A de Koning (06 36 33 54 44) 


SCC De Pekhoeve is bereikbaar onder telefoonnummer 076 560 24 40


Contact bij voorkeur per e-mail: info@pekhoeve.nl


Horecavergunning SCC De Pekhoeve


Ontruimingsplan

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Dorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT

Goedkeuringstempel Brandweer:

(origineel gestempeld op 1 oktober 2007)


01. Inhoudsopgave

02. Inleiding

03. Situatie

04. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

05. Alarmeringsprocedure intern en extern

06. Stroomschema alarmering

07. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

08. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel

09. Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)

10. Taken bedrijfshulpverlener

11. Taken directie (beheersmaatschappij)

12. Tekeningen

13. Voorbeeld van te gebruiken symbolen

14. Logboek ontruimingsplan

15. Bijlagen

Plattegronden

Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Vluchtwegen begane grond

Vluchtwegen 1e verdieping

Vluchtwegen zolder

Ontruimingsplan de Pekhoeve (Specifiek)


02. Inleiding

Het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve wordt door vele gebruikersgroepen gebruikt. De groepen

variëren in groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Het

gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond. Het gebruik

van het gebouw wordt beheerd door onderstaande beheerder.

In verband met brandveiligheid en veiligheid tijdens andere calamiteiten, worden voor bedrijfspanden

vaak vluchtplannen gemaakt. Als het aantal personen in een gebouw groter is dan een vastgesteld

minimum is een vluchtplan zelfs verplicht. Ook het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve is verplicht

een vluchtplan te hebben, hetgeen in de gebruiksvergunning is vastgelegd.

Om SCC de Pekhoeve veilig te laten gebruiken door alle groepen is dit vluchtplan gemaakt. Een

vluchtplan is bedoeld om de ontruiming van een gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten gebeuren.

Alle personen in het gebouw dienen het gebouw te verlaten op aanwijzing van de ontruimers, te

herkennen aan een oranje hesje, en naar de op de plattegronden aangegeven verzamelplaats te

gaan. De ontruiming wordt gecoördineerd door persoon met het groene hesje, die op de

verzamelplaats aanwezig is.

Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is. De

ontruimingscoördinator en de overige ontruimers moeten kennis van dit plan hebben genomen.

Verzamelplaats SCC de Pekhoeve

Telefoon nummer SCC de Pekhoeve: 076 - 560 24 40

Beheerder: Anja de Koning

06 - 36 33 54 44

076 - 560 00 40


03. Situatie

Dorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT


04. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

Het gebouw is voorzien van drie verdiepingen (begane grond, 1e verdieping en zolder) en verder

ingedeeld in ruimten zoals op de tekeningen in hoofdstuk 11 is weergegeven. Het gebouw is voorzien

van installaties voor centrale verwarming, ventilatie, koud en warm water, brandbestrijding, verlichting,

inbraakalarm, rookmelding/ontruiming en een lift.

De brandveiligheids installaties zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit handmelders, slow whoops,

brandslanghaspels en handblusmiddelen. Bij het aanspreken van de brandveiligheids installatie is de

lift niet meer te gebruiken en brandwerende deuren sluiten door het afvallen van kleefmagneten.

Het dagelijkse beheer van de ontruimingsinstallatie valt onder de verantwoording van de beheerder.

De eigenlijke ontruiming valt onder de verantwoording van gebruikers op dat moment. Zie verder de

bijlagen (gele pagina's).

Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond door een

groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Hiermee is de

samenstelling van de organisatie die de ontruiming moet regelen steeds anders. In de bijlage is het

ontruimingsplan voor de specifieke organisatie steeds ingevoegd (gele pagina's). Hierin is ook het

gemiddeld aantal aanwezige personen vermeld.

Het gebouw wordt beheerd door stichting de Pekhoeve met een bestuurssamenstelling zoals vermeld

op de website www.pekhoeve.nl. Het dagelijkse beheer is in handen van de beheerder als in de

inleiding genoemd.05. Alarmeringsprocedure intern en extern

De alarmering intern bestaat uit een aantal handmelders en rookmelders welke een ontruimingsalarm

(slow whoop) in werking stelt. Gebruikers verlaten het gebouw conform dit ontruimingsplan. De

externe alarmeringsprocedure bestaat uit het waarschuwen van de hulpdiensten en de beheerder

volgens de procedure in de gele pagina's.

Indien de externe alarmering bestaat uit een overheidsalarm, zullen de ontruimers ramen en deuren

sluiten, de radio aanzetten en de aanwezigen geruststellen.


06. Stroomschema alarmering

07. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie


Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's)

Bij elke ontruiming is sprake van een totale ontruiming van het gehele gebouw.


08. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door

personeel

Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's).


09. Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)

De taak van de beheerder is de toegang voor de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken door het open zetten

van slagboom of palen. De taken van de coördinator staan verder omschreven in het specifieke gedeelte (gele

pagina's). In het kort komt het erop neer dat de coördinator (groene hesje) de calamiteit telefonisch doormeld,

nadat de omvang is vastgesteld. De coördinator licht de overige gebruikersgroepen en ontruimers in over de

aanvang van de ontruiming. Dit is erg afhankelijk van de groepsgrootte en is daarom verder in het

ontruimingsplan (gele pagina's) omschreven.


10. Taken bedrijfshulpverlener

Er is geen bedrijfshulpverlener aanwezig. De in het ontruimingsplan genoemde ontruimers zullen de ontruiming

begeleiden op aanwijzing van de coördinator. De ontruimers verlaten als laatste het pand en sluiten af.

Detectie

Door gebruiker

Door rookmelder

handmelder

Ontruimingsalarm

Eventueel

Tel. melding

brandweer

ambulance

Beheerder politie

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve


11. Taken directie (beheersmaatschappij)

Er is geen sprake van een directie of beheersmaatschappij. De stichting van het centrum zal echter toezien op het

ter kennis nemen van het ontruimingsplan door alle gebruikersgroepen.


12. Tekeningen

Zie bijgaande plattegronden en ruimtebenamingen.


13. Voorbeeld van te gebruiken symbolen

Zie op vluchtroute tekeningen in de bijlage.

Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve


14. Logboek ontruimingsplan

Mutaties ontruimingsplan

Datum               Reden                             Omschrijving

28 aug 2007       Opmerkingen brandweer   Diverse passages aangevuld en versie opgehoogd (1.1)

24 sept 2007      Opmerkingen brandweer   Enkele passages aangevuld en versie opgehoogd (1.2)

26 nov 2007       Uitreiking aan gebruikers  Specifieke gedeelten achteraan geplaatst, versie 1.3Ontruimingsoefeningen

Datum          Bijzonderheden

29 okt 2007  Ontruimingsplan in werking gesteld door overdracht aan gebruikersgroepen

26 nov 2007 Overdracht aan gebruikersgroepen (vorige datum verzet)15. Bijlagen


Plattegronden


Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Begane grond

0.1 Entreehal

0.2 Grote zaal (viergebinten)

0.3 Vergaderruimte (schuurvloer)

0.4 Trappenhuis

0.5 Herentoilet

0.6 Minder validen toilet

0.7 Damestoilet

0.8 Meterkast

0.9 Vergaderruimte (kafhoek)

0.10 Bergkast

0.11 Lift

0.12 Vluchttrap

0.13 Kast

0.14 Hal

0.15 Herentoilet

0.16 Damestoilet

0.17 Toneel / Podium

0.18 Kleedruimte

0.19 Hal

0.20 Rookruimte

0.21 Bergruimte

0.22 Bar / keuken

Eerste verdieping

1.1 Gang

1.2 Computerruimte (tasruimte)

1.3 Liftmachinekamer

1.4 Lift

1.5 Trap

1.6 Vluchttrap

1.7 Jeugdhonk

1.8 Balustrade

1.9 Berging / technische ruimte

1.10 Berging

1.11 Berging EHBO vereniging

1.12 Berging Jeugdhonk + Disco

1.13 Berging KBO

Zolder

2.1 Zolder

2.2 Bergruimte Oranjevereniging


Vluchtwegen begane grond


Vluchtwegen 1e verdieping


Vluchtwegen zolder


Ontruimingsplan de Pekhoeve (Specifiek)

Sociaal Cultureel Centrum

De Pekhoeve

Dorpstraat 94 4851 CN Ulvenhout

076-5602440 Alarmnummer: 112


Algemene voorbereiding:

Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is

Wij kennen bij de Pekhoeve 3 soorten alarm te weten:

1. Inbraakalarm (n.v.t.)

2. Rookalarm (intern)

3. Brandalarm (als glas handbrandmelder wordt ingeslagen)


Ontruiming kan plaats vinden bij:

Brand, Wateroverlast, Bommelding, Stormschade, Gaslekkage of ander soort calamiteiten.

Afhankelijk van de grootte van de groep gebruikers worden bij de ontruiming twee of meerdere hulpverleners uit

de groep aangesteld.


Een van de aanwezigen (bijv. een bestuurslid) die de gehele tijd aanwezig is, wordt de “coördinator” en

coördineert de ontruiming. Voor aanvang van het gebruik van de Pekhoeve moet dit bekend zijn bij de leiding

van de groep en bij de beheerder.


Taken Coördinator:

• Controleert bij aanvang van het gebruik of in de keuken de volgende spullen aanwezig zijn: EHBO

doos, Sleutels, Presentielijsten, groene hesje, oranje hesjes. (Dit alles moet hier blijven liggen)

• Heeft een lijst van alle vrijwilligers/leiding die aanwezig zijn en controleert of iedereen zijn taak weet.

Denk ook aan een BHV-er en/of EHBO-er.

• Heeft een lijst met telefoonnummers bij zich van de beheerder/ster of diens vervanger.


Let op!! Elke persoon heeft de volgende 2 taken:

 1: Algemene taak:

 • Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet
 • Waarschuw coördinator
 • Meld je naam, geef de omvang en locatie van de brand of de calamiteit door (bijv. gaslucht, zwaar
 • ongeval, instortingsgevaar).
 • Bij rookontwikkeling blijf je laag bij de grond
 • Probeer eventueel een brand te blussen.


 2: Unieke taak:

Afhankelijk per persoon (Hierna genoemd).

 • De Pekhoeve maakt gebruik van ruimtenummering. Afhankelijk van de grootte van je groep ben je
 • verantwoordelijk voor de ontruiming van bepaalde ruimten.Unieke taak Coördinator (groen hesje):

Overtuigt U van de situatie en geef dan pas het sein tot ontruiming en bel 112.

Bij gaslucht of elektriciteitsprobleem: pak de sleutel van de meterkast uit de keuken. Meterkast openen en

gaskraan sluiten of hoofdschakelaar uitschakelen.

Start ontruiming.

Doet zijn groene hesje aan

Muziek stil zetten.

Meld (eventueel laten omroepen):

Er is een technische storing. Iedereen moet de zaal verlaten en naar de verzamelplaats (het grote grasveld voor

de Pekhoeve) gaan.

Belt de beheerder/ster van de Pekhoeve. Laat de doorgang (slagboom) vrijmaken t.b.v. de voertuigen van de

hulpverlening.

Ga zelf naar de verzamelplaats en laat iedere vrijwilliger zich hier bij jou melden.

Jij alleen, meldt de ontstane situatie aan de hulpverlening. Niemand anders.


Unieke taak persoon “A” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter A.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak persoon “B” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter B.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de aanliggende toiletten en het toneel.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak persoon “C” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter C.

Maak de toegang naar de nooduitgang (rechts op het toneel) vrij en open deze.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte hebben verlaten.

Speciaal de rookkamer en de ruimten naast het toneel en het toneel zelf.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.


Unieke taak personen “D” (oranje hesjes):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter D.

Neem de presentie lijsten en de EHBO doos mee.

Ga direct naar de verzamelplaats, verzamel iedereen en stel ze op hun gemak.


Unieke taak persoon “E” (oranje hesje):

Doe je algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter E

Open de klapdeuren naar de uitgang en open de hoofdingang.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan jou toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de garderoberuimte.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meldt je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

Unieke taak persoon “F” (oranje hesje):

Doe de algemene taak


Doe je oranje hesje aan met de letter F

Maak toegang naar de nooduitgang aan de Dorpstraat vrij en open deze.

Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Sluit de klapdeuren.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de toiletten, lift, opbergkast, ruimte boven en onder trap.

Verlaat als laatste dit gedeelte.

Meld je bij de verzamelplaats en bij de coördinator en blijf hier.

Unieke taak overige vrijwilligers”O” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter O.

Ga naar de nooduitgangen om te assisteren.

Als je hiermee klaar bent, ga je naar de verzamelplaats, meld je bij de coördinator en blijf hier.


Het bestuur.


Dit vluchtplan is aan te passen aan de grootte van de groep gebruikers.